Opšti pravni akti za pravna lica
Svako pravno lice da bi pravilno poslovalo treba imati između ostalog: pravilnike, procedure, odluke, rješenja, zahtijevi.....
Birokratska priprema PJ
Da bi poslovna jedinca u sklopu nekog pravnog lica mogla poslovati neophodno je tu PJ administrativno pripremiti kako bi radila u sklopu pravnog lica kao što su npr. maloprodaje
Početak rada pravnog lica
Da bi pravno lice moglo nesmetano da funkcioniše u pravnom prometu, neophodno je izvršiti proces osnivanja i registracije, a to uključuje izradu Statuta PL, odluka, dobijanje riješenja PDV ili PIB, registracija kod Uprave Carina, izrada pečata, otvaranje žiro računa....
Osnivanje društva
Svako društvo koje želi nesmetano da funkcioniše, a da se na njega gleda kao pravno lice neophodno je da ima svoj Statut, odluke, te da se registruje kod nadležnog suda. Takođe neophodno je izraditi pečat kao i otvoriti žiro račun
Statusne izmjene
Svako registrovano društvo moze vršiti izmjene: adrese poslovanja, promjenu naziva, promjenu Izvršnog direktora kao i osnovača ili osnivačkog uloga
Ugovori
Pripremanje različitih vrsta Ugovora kako za pravna tako i za fizička lica
Radno pravni odnosi
Pravilan odnos na relaciji Poslodavac – Radnik postoji ako postoji ugovor o radu. Takođe sistematizacija radnih mjesta je neophodna poslodavcu kako bi efikasno znao u lancu svog poslovanja koja dijelatnost ili koji radnik uspiješno obavlja svoj dio posla. Tu su još izrade izjava, odluka, pravilnika, prijave Poreskoj upravi i dr...
Nekretnine
U radu sa nekretninama, a po zelji kupca i prodavca, pravimo predugovor o kupoprodaji. Takodje, vrsimo promjenu vlasnika kod nadleznih institucija tj. poslovi vezano za uknjizbu prava vlasnistva u zemljisno knjiznom uredu i pravo posjeda u katastru.
Intelektualno pravo
Pružamo usluge koje se tiču ostvarivanja prava na zaštitu intelektualnog imovinskog prava tj. Prijava i produženje žigova...
Izvršni postupak
Vršimo upućivanje opomena pred utuženje kao i utuženje dužnika..
Razna dokumenta
Vršimo pribavljanje različitih vrsta dokumenata i uvjerenja za fizička i pravna lica od nadležnih institucija
Administracija za pravno lice
Pripremanje i pisanje dopisa, prigovora, obavještenja, zahtijeva, opomena, žalbi i dr.)
Pripremanje tenderske dokumentacije
Administracija za fizičko lice
Pripremanje dokumentacije i podnesaka za ostvarivanje prava iz oblasti: penzijskog osiguranja, zdravstva, poreza, obrazovanja...
Virtuelni pravnik za pravna lica
Na ovaj način želimo da budemo dostupni pravnom licu, a da pritom kao primarnu uslugu pružimo fleksibilnost. Možete nas angažovati po potrebi te uživati u svom poslovanju jer Vam na ovaj način omogućavamo fokusiranje na Vašu osnovnu djelatnost, a da pritom ne morate brinuti o administrativno pravnim problemima